2013 Yuan Yuan Tang Paxihe Jincha NEW!!

New tea from YYT, description coming soon!

Another nice Yiwu tea from Yuan Yuan Tang.
Related Items